Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Üniversitemiz personelinin gelişimine yönelik Kamu İhale Kurumu, Kastamonu Defterdarlığı, Kastamonu İl Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları ve Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Düzenlenmiştir.

Üniversitemiz personelinin gelişimine yönelik Kamu İhale Kurumu, Kastamonu Defterdarlığı, Kastamonu İl Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları ve Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Masl Yönetmeliği Kanunu, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu İkincil Mevzuat, Sıfır Atık, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Protokol Kuralları, Resmi Yazışma Kuralları, Etkili İletişim, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Performans Esaslı Bütçeleme, 2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları, 55510 sayılı Kanun, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındsa Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhtasar Beyanname-Damga Vergisi Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun konularında Hizmet İçi Eğitim verilmiştir.