- Akademik Personel Kadro İlanı ve Atama İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Öğretim Üyesi ilanı nerede yayımlanır?

Öğretim Üyesi (Prof. ,Doç. ,Dr. Öğr. Üyesi) ilanı Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web ana sayfasında yayımlanır.

-Öğretim Elemanı ilanı nerede yayımlanır?

Öğretim elemanı (Öğr. Gör. , Arş. Gör.) alımına ilişkin ilanlar Üniversitemiz Web Sayfası ile Devlet Personel Başkanlığının http://www.dpb.gov.tr sayfasında yayımlanır.

-Öğretim Üyesi ilanına başvurular nereye yapılır?

İlanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 (onbeş)  içinde olmak kaydıyla Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyessi kadrolarına başvurular ise alımın yapılacağı ilgili birime şahsen yapılır.

-Öğretim Elemanı ilanına başvurular nereye yapılır?

*Öğretim Elemanı alımına ilişkin başvurular alımın yapılacağı ilgili birim tarafından kabul edilir.

*Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.  

*Başvurular şahsen yada posta yoluyla yapılabilir.  

*Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

*Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmaz.

*Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar biriminize ulaşmış olması gerekmektedir.

-Öğretim Üyesi ilanı başvurularında istenen belgeler nelerdir?

*Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurularında Adayların;

Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Doçentlik belgesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ile Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini ve ilan metninde istenen diğer belgeleri sunmaları zorunludur.

*Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularında Adayların;

Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı), Yabancı Dil Belgesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ile Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini ve ilan metninde istenen diğer belgeleri sunmaları zorunludur.

-Öğretim Elemanı ilanı başvurularında istenen belgeler nelerdir?

Başvuru Dilekçesi (Formu), Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Mezuniyet belgeleri, Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript),İki adet fotoğraf, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgeleri, Hizmet Belgesi, Tecrübe Belgesi/Uzmanlık Belgesi

-Askerlik tecil, terhis veya muafiyet için hangi belgeler geçerlidir?

Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet kapısından alınan kare kodlu belge kabul edilir.

-Mezuniyet belgeleri için hangi belgeler geçerlidir?

Aslı veya onaylı sureti ya da e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belge kabul edilir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgenin olması gerekir.

-Onaylı Lisans Not Durum Belgesinde (Transkript) belirtilen puan yerine hangi puan kullanılmalıdır?

Lisans mezuniyet notu hesaplamalarında 4’lük sistemin 100’lük sisteme çevrilmesinde (mezun olduğu okul Transkript belgesinde 100’lük lisans notunu hesaplanmış olsa dahi) Yüksek Öğretim Kurumu’nun kabul ettiği not dönüşüm tablosunun kullanılması gerekmektedir. 

Bknz: Öğretim Elemanı Alımı İlanı Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavlarında Kullanılacak Not Dönüşüm Tabloları

-ALES Belgesinin geçerliliği kaç yıldır?

ALES belgesi sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvurularında hangi ALES puan türü kullanılır?

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruda ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılır.

-Öğretim Görevlisi (ders verecek ve uygulamalı birim) kadrolarına başvurularında hangi ALES puan türü kullanılır?

Adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES  puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılır.

-ALES puanı en az kaç olmalıdır?

70 olmalıdır.

Not: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES puan barajının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

-ALES puanın muafiyeti var mıdır?

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve ALES puanı 70 puan olarak hesaplanır. Muaf olmasına rağmen geçerli başka bir ALES belgesi varsa söz konusu belgede yazılı olan ALES puanı esas alınabilir.

-Öğretim Üye ve Elemanı Başvurularında Kabul edilen Yabancı Dil Belgeleri hangileridir?

YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen dil belgeleridir. İnternetten alınan YDS belgelerinin kontrol kodunun olması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda alınan ÜDS ve KPDS belgeleri geçerlidir. Söz konusu belgenin aslının ya da onaylı suretinin istenmesi gerekir. Hesaplamalarda ÜDS, KPDS ve YDS dışındaki eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen dil belgelerinin eşdeğerliğine “Eş değerlilik dönüşüm tablosu”ndan bakılması gerekmektedir. YDS, ÜDS ve KPDS sınavlarında geçerlilik tarihi bulunmamaktadır ancak diğer dil sınavları için Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgesi geçerli kabul edilir.

-Yabancı Dil Puanı en az kaç olmalıdır?

Yabancı dil geçerlilik puanı Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar alımlarında 50 olarak belirlenmiştir. Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

Not: Üniversite ve  enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

-Yabancı Dil Puanında muafiyet var mıdır?

Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

-Yükseklisans veya Doktora Azami öğrenim süresini dolduranlar Araştırma Görevlisi kadro ilanlarına başvurabilirler mi?

Tezli yüksek lisans programlarını tamamlama süresi azami üç yıldır. Doktora programlarını tamamlama süresi ise altı yıl olarak belirlenmiştir.  Belirtilen azami öğrenim süreleri dolan Lisansüstü Eğitime Kayıtlı Öğrenciler Araştırma Görevlisi kadrosu ilanlarına başvuru yapamazlar.

-Öğretim Elemanı İlanına ilişkin Giriş Sınavı Jürisi nasıl belirlenir?

Sınav jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır. İlgili Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

-Öğretim Elemanı İlanına ilişkin Ön Değerlendirme nasıl yapılır?

Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı;

Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için;  

BİRİM

ALES

YAB. DİL PUANI

Fakülte/Yüksekokul Rektörlük/Konservatuar

40%

60%

Meslek Yüksekokulu

40%

60%

Okutman (yabancı dil okutmanı hariç), öğretim görevlisi (yukarıda anılan hariç), uzman, araştırma görevlisi kadroları için;

BİRİM

ALES

YAB. DİL PUANI

LİS. MEZ NOTU

Fakülte/Yüksekokul Rektörlük/Konservatuar

60%

40%

-

Meslek Yüksekokulu

70%

-

30%

dikkate alarak belirler.

- Ön Değerlendirme sonuçları nerede yayımlanır?

Sonuçlar ilgili birim web sayfasında ilan edilir. Söz konusu Ön Değerlendirme Sonuç açıklamasında sınava girecek adayların hangi tarih-saatte ve nerede sınava girecekleri açıkça belirtilir.

-Ön Değerlendirmeyi geçen adaylara uygulanacak olan Giriş Sınavı Sözlümü yoksa Yazılı olarak mı yapılır?

Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır.

-Sözlü sınav sonucunda kaç puanın altı başarısız sayılır.

Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar.

-Öğretim Elemanı İlanına ilişkin Giriş Sınavı Sonucunun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

-Sınav jürisi değerlendirmesinde;

-yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için;

BİRİM

ALES

Sınav

YAB. DİL PUANI

LİS. MEZ NOTU

Fakülte/Yüksekokul/ Rektörlük/Konservatuar

30%

%30

%30

%10

Meslek Yüksekokulu

30%

%30

%30

%10

-Okutman (yabancı dil okutmanı hariç), öğretim görevlisi (yukarıda anılan hariç), uzman, araştırma görevlisi kadroları için;

BİRİM

ALES

Sınav

YAB. DİL PUANI

LİS. MEZ NOTU

Fakülte/Yüksekokul/ Rektörlük/Konservatuar

30%

%30

%10

%30

Meslek Yüksekokulu

%35

%35

-

%30

hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. 

-Giriş Sınavı değerlendirilmesi sonucunda kaç puanın altı başarısız sayılır?

Tüm Değerlendirme sonucu puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.

- Giriş Sınavı sonuçları nerede yayımlanır?

Sonuçlar ilgili birim web sayfasında ilan edilir.

-Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanların hangi belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir?

Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birim dekanlığı/müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ilan edilmelidir. 

İlan Sonucu Açıklamada Asil Adaydan istenecek Ek Belgeler; 

*Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

*Adli Sicil Belgesi

*İkametgah

*4 Adet Resim

*Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

-Öğretim Elemanı Atamasına İlişkin Rektörlüğe gönderilecek atama dosyasında hangi belgelerin olması gerekmektedir?

-Atanma kararına İlişkin birim üst yazısı

-Atanma kararına ilişkin birim Yönetim Kurulu Kararı

-Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin; 

 1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
 2. Adli Sicil Belgesi
 3. İkametgah
 4. 4 Adet Resim
 5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

7.Başvuru Dilekçesi (Formu): 

8.Özgeçmiş:

9.Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi: 

10.Nüfus cüzdanı fotokopisi

11.Mezuniyet belgeleri:

12.Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) :

13.İki adet fotoğraf:  

14.ALES Belgesi : 

15.Yabancı Dil Belgesi:

16.Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgeleri: 

17.Hizmet Belgesi: 

18.Tecrübe Belgesi/Uzmanlık Belgesi: (ilanda şart varsa)

19. Atamaya hak kazanan aday/adayların giriş sınavı yazılı kağıdının (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için sözlü sınav tutanağının) ıslak imzalı aslı ve varsa sınav tutanakları (söz konusu sınav kağıdında jüri üyelerinin isimleri ve unvanları açıkça belirtilmelidir. Raportör olarak görevlendirilen Jüri ayrıca belirtilmelidir.)

20.Giriş Sınavı Sonuç Değerlendirme Formunun ilgili Jüri Üyelerince imzalanmış aslı (tüm adayların yer aldığı)

21.Ön Değerlendirme Sonuç Formunun ilgili Jüri Üyelerince imzalanmış aslı (tüm adayların yer aldığı)

22.Giriş sınavı Jüri Üyelerinin seçimine ilişkin Birim Yönetim Kurulu Kararı

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması hangi durumda uygulanmakta olup ne kadar sürede tamamlanmaktadır?

Nakil gelenlere uygulanmayıp yalnızca açıktan atamalarda uygulanan Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaklaşık olarak 1 ila 4 ay süre içerisinde tamamlanmaktadır.

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirilme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

 • İlgili Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre görevlendirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına üst yazı ile bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygun olup olmadığını yazı ile Üniversitemize bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre görevlendirilmesini uygun görürse ilgili Üniversite sicil özeti gönderir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre ataması yapılır.
 • İlgili Enstitüye atama onayı gönderilir.
 • İlgili Üniversiteye ilişik kesme yazısı gönderilir.
 • Üniversitesinden Personel Nakil Bildirimi düzenlenerek ilişiği kesilir, kişi bu belge ile ilgili Enstitüde göreve başlar.

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirilip Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlayarak Üniversitelerine Geri Dönme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

 • İlgili Enstitü Yüksek Lisans / Doktora programlarından mezun olanları kadro iadesi için Rektörlüğümüze üst yazı ile bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kadro iadesi için yazı yazılır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadro iadesini yapınca Üniversitesine sicil özeti gönderilir.
 • Üniversite atama onayını Üniversitemize gönderir.
 • İlgili Enstitüye ilişik kesme yazısı yazılır.
 • İlgili Enstitüde Personel Nakil Bildirimi düzenlenerek ilişiği kesilir, kişi bu belge ilgili Üniversitede görev başlar.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvurusunda yaş sınırı kaçtır?

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlilerinin, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında ilişiği kesilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

-Öncelikli alana göre yapılacak Araştırma Görevlisi ilanlarında ki süreç nasıldır?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

- Akademik Personel Terfi, İntibak, Emeklilik ve Pasaport İşlemlerine ilişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Askere gideceğim ne yapmalıyım?  

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim aracılığı ile resmi işlemleri başlatmalısınız.

-Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?  

Terhis belgesi ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine on iki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.  

-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

-Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

-Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

-Görev süresi uzatma işlemleri ilgilinin kadrosunun bulunduğu birim tarafından mı fiilen çalıştığı birim tarafından mı yapılır?

Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatım tekliflerinde uygulamanın bütünlüğünü sağlamak amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca fiili olarak farklı birimlerde görev yapan Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatım işlemlerinde, görev yaptığı birimin kadrosunun bulunduğu birime görüş bildirmesi ve neticesinin kadrosunun bulunduğu birim tarafından Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanacaklarda Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter Koşulları hangi tarihten itibaren aranmaktadır?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak 06.08.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Kastamonu Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Atanma ve Yükselti̇lmeleri̇nde Uygulanılacak Esaslara Dai̇r Yönerge"nin  ilgili maddesi gereği, ilk kez Yardımcı Doçent kadrolarına atanacaklarda Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter koşulları aranacaktır.

-Ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılırsa emeklilik yaşı değişir mi?

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205'de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir. Geçici Madde 205'e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih bu maddenin yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (takip eden aybaşı olan 14.6.2002) tarihi olmaktadır. Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler (Ücretsiz izin süreleri, askerlik süreleri gibi  borçlanılması koşuluyla hizmete ilave edilecek süreler) borçlanılırsa toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılır ve emeklilik yaşını daha öne alınmasına katkı sağlar.

-Kamuda geçmese dahi kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler nelerdir?

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilir. 657 sayılı DMK 83 ve 84 üncü maddeleri uyarınca askerlik süresi SGK borçlanılmasına bakılmaksızın Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. 657sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B bendi uyarınca doğuma bağlı verilen aylıksız izin süreleri de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

-Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 

b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 

c) Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

d) Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

e) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına,

verilir.

-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın internet adresinde formlar bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

-Emeklilik olunabilecek yaş ve hizmet süresi nasıl belirlenir?

Her bir personelin işe giriş tarihi, hizmet süreleri ve cinsiyetlerine göre emeklilik yaş ve hizmet süresi farklılık gösterdiğinden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

 - Akademik Personel Görevlendirme İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Kısa ve Uzun Süreli Görevlendirmeler de süre hangi zaman aralığını kapsamaktadır?

Kısa Süreli (Üç Aydan Az) Görevlendirmeler, Uzun Süreli (Üç Aydan Fazla) Görevlendirmeleri kapsar.

-Öğretim Üyelerinin Uzun Süreli Görevlendirmeleri (7. Yıl İzni) için gerekli şartlar nelerdir?

Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.Uzun süreli görevlendirmelerde görev yapılan birime (Dekanlık-Enstitü-Yüksekokul) en az 45 gün önce gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

-Görevlendirmelerde Yolluk -Yevmiye ve Konaklama Ücretlerinin belirlenmesinde hangi esaslar alınır?

İlgili yönetim kurulunun teklifi, rektörlük makamının oluru ile ilgili mali yılın bütçesinden görevli olarak katılınan en fazla 1 yurtiçi ve 1 yurtdışı veya 2 yurt içi, toplantı için üniversite bütçe imkânları uygun ise ödeme yapılabilir. Bir sonraki yıl için ödenecek yolluk, yevmiye, konaklama ve katılım ücretinin üst sınırı her yılın en geç Aralık ayı içinde Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir. Senato tarafından yeni karar alınmazsa bir önceki yılın kararı uygulanır. Öğretim elemanı, her türlü görevlendirmeyle ilgili başka kurum ve kuruluştan aldığı desteği Rektörlüğe bildirmek zorundadır. Sonradan ilave destek alındığı belirlenenlere yolluk ve yevmiye ödenmez, fazla ödeme yapılmış ise geri alınır ve ilgili kişi hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda disipline ilişkin olarak yer alan hükümler uyarınca işlem yapılır. Dışarıdan alınan desteğe göre, Rektörlük yapacağı ödemede indirim yapabileceği gibi hiç ödeme yapmaya da bilir. Ödemeler o yıl için devlet memurlarına verilecek olan gündelik, yolluk, konaklama ve katılım ücretlerini aşamaz. Harcamalardan gündelik, ulaşım, konaklama ve katılım ile ilgili belgelerin aslı ödemeyi yapan harcama birimine verilir. Bilimsel veya mesleki etkinlikler için kurs ücreti ödenmez.

-Üniversiteler haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

2547 sayılı Kanun’ un 38. Maddesi uyarınca Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.

-2547 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır ve istenen belgeler nelerdir?

37.Madde kapsamındaki görevlendirmelerde öğretim elemanlarından hizmeti alacak kişi/kurum ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DSİM) arasında DSİM tarafından hazırlanan tip protokol imzalanır. Protokolde öğretim elemanının vereceği hizmetlerin niteliği,  çalışma gün sayısı,  çalışma tarih aralığı ve ücret belirtilir. Bu protokolde hizmeti alacak kişinin/kurumun kaşe ve yetkili imzası, hizmeti verecek öğretim elemanının imzası, döner sermaye işletme müdürünün imzası ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Öğretim elemanların kadrolarının bulunduğu birim amiri görevlendirme talebini ve imzalanmış protokolü Personel Dairesi Başkanlığına iletir. Rektörlük görevlendirme talebini değerlendirdikten sonra uygun görülen görevlendirmeler ilgili birime ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirilir.

-Öğretim Elemanlarının Görevlendirme İzin süresi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihleri olarak etkinliğin başlayış ve bitiş tarihleri esas alınır. Deniz aşırı ülkelerle (İngiltere hariç) Uzakdoğu ülkelerine (Çin dahil) yapılan görevlendirmelerde etkinlik tarihinden 2 (iki) gün öncesi ve 2 (iki) gün sonrası yurtiçi, KKTC ve diğer ülkelere yapılan görevlendirmelerde ise etkinlik tarihinden 1 (bir) gün öncesi ve 1 (bir) gün sonrası yol izni olarak kabul edilir. İlgilinin gerekçesini belirtmesi durumunda (Örneğin: Gittiği ülkenin gideceği şehre hava yolunun olmaması ve karayolu, demiryolu vb. ile devam edeceği hususunda belirtmesi) ek süre talebi Rektörlükçe değerlendirilir.

-Doçentlik Sözlü Sınavı kapsamındaki ödemeler ne şekilde yapılmaktadır?

Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanının görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversiteler tarafından öncelikli ve ön ödemeli olarak karşılanır.

-Doçentlik sınavı jüri sınavından çekilme halleri nelerdir?

Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır. Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak nitelikte bir mazeretin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti uygun bulan görevli olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere göre idarî ve cezaî sorumluluğu yoluna gidilir.

-2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirme işlemleri iş akış süreci nasıl olmalıdır?

*Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirmeye ilişkin talep Yönetim Kuruluna sunulur.

*İlgili Üniversitenin Yönetim Kurulu’nda görevlendirme talebi ve rektörün uygun görüşü üzerine talep Yüksek Öğretim Kurumuna bildirilir.

*Rektörlük görevlendirme talebinde bulunan ilgili kişinin görev yaptığı birime görevlendirilmesi konusunda görüş sorar. Karar olumlu ise; Dekanlık Rektörlüğe uygun görüş yazısı yazar.

*Rektörlük istekte bulunan Üniversiteye uygundur yazısı yazar ve istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim- öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. İlgili Üniversiteden YÖK’e bildirim yapılır.

*Yüksek Öğretim Kurumundan gelen yazı görevlendirme talebinde bulunan ilgili kişinin Üniversitesine bildirilir.

*Rektörlük ilgili Öğretim Üyesinin görev yaptığı birimden görevinden ayrılış tarihini ister. Rektörlüğe geri bildirim yapılır.

-Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlisiyim puantaj doldurmak için şifre nereden alacağım?

İlgili biriminizden alacağınız, Rektörlük onaylı 2547 sayılı Kanun’ un 31. Maddesi uyarınca görev verebileceğinize dair yazınız ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edip, şifrenizi alabilirsiniz.

-Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlisiyim kurum kimlik kartı alabilir miyim?

Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlileri kurum kimliği alamazlar, ancak yemek hizmetinden yararlanmak için kendilerine geçici JetCard verilebilir. Bu konu ile ilgili sorularınız için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

-Üniversite Dışından Bir Öğretim Elemanı bir dönemde en fazla kaç saate kadar görevlendirilebilir?

2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi veya 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre üniversite dışından yapılan görevlendirmelerde bir öğretim elemanının görevlendirilmesi üniversitemiz birimlerinde bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir.

-4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (Şirket Kurma veya Ortak olma) görevlendirmelerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı aranır mı?

4691 sayılı yasa kapsamında yapılan görevlendirmelerde(Şirket Kurma veya Ortak olma) ilgili birimin yönetim kurulu kararı aranır.

-4691 sayılı Kanun’un 7. Maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (yarı zamanlı danışman) görevlendirmelerinde ilgili birim yönetim kurulu kararı aranır mı?

4691 sayılı Kanun’un 7. Maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (yarı zamanlı veya tam zamanlı danışman) görevlendirmelerinde ilgili birim yönetim kurulu kararı aranmaz.

-Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla kimler yükümlüdür?

Maaşlı-İzinli olarak uzun süreli (3 aydan fazla) görevlendirilen bütün akademik personel Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla yükümlüdür

İstisna

2547 sayılı Kanun’ un 39 maddesinin son fıkrası uyarınca ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirilen akademik personel Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla yükümlü değildir.

-Taahhütname ve Kefaletname senedinde borçlandırılma nasıl yapılmaktadır?

Taahhütname ve Kefaletname senedi borçlanmasında ilgilinin görevlendirildiği ay kadar brüt maaşı üzerinden borçlandırılması yapılmaktadır.

-Araştırma Görevlilerinin yurtdışında görevlendirilmeleri nasıl yapılır?

10.01.2018 30297 sayı ile Resmi Gazete yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik uyarınca araştırma görevlilerine 1 (bir) yıla kadar yurtdışında uzun süreli görevlendirme yapılabilir.

-2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca görev yapmakta olan Araştırma Görevlileri yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilirler mi?

2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlileri yurtdışında maaşlı-izinli olarak uzun süreli(3 aydan fazla)  görevlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Maaşsız-izinli olmak kaydıyla 1 (bir) yıla kadar görevlendirme yapılabilmektedir.

 - İdari Personel Atama,Tayin, Nakil, Emeklilik, Görevlendirme, Terfi, İntibak, Kadro, 4/B Alımlar, SSK Birleştirme, Taşınır Kayıt Kontrol, Personel Kimlik Basımı ve Personel Hukuk İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Devlet memurunun yıllık izin ve mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil  günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ‘’İzin’’ başlıklı 23 üncü maddesinde ; Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.hükmü Çalışma Saatleri başlıklı 99 uncu maddesinde  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar Günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Anılan Kanunun 103 maddesinde : Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Ayrıca, Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı tatili gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar idari izinli sayılabilmektedir.

Bu itibarla; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izine dahil edilmemeli, yıllık izin verildikten sonra  Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halin de ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amiri tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiğinden kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Refakat İzni nasıl kullanılır? , Raporda bulunması gereken ifadeler nelerdir ? ve Raporda refakatçinin adı ve soyadının bulunulması gerekli midir?

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3)   Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.  hükmü yer almaktadır.

 Bu itibarla Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerek görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına katar uzatılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ifadelerin yer alması gerektiği raporda bu ifadelerden herhangi birinin bulunmaması halinde Devlet memuruna refakat izni verilmesine imkan bulunmamaktadır  Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilebilirmi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız iznini keserek göreve başlama şartı aranmaksızın analık iznini kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilebilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek hükmünde yer alan  bir yıldan kasıt nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki ifadeden olay tarihinden yani devamsızlık yapılan son günden itibaren geriye doğru bir yıllık zaman diliminin işleme esas alınması gerekmektedir. 

**

-Askere gideceğim ne yapmalıyım?  

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim aracılığı ile resmi işlemleri başlatmalısınız.

-Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?  

Terhis belgesi ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine on iki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.  

-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

-Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

-Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

-Ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılırsa emeklilik yaşı değişir mi?

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205'de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir. Geçici Madde 205'e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih bu maddenin yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (takip eden aybaşı olan 14.6.2002) tarihi olmaktadır. Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler (Ücretsiz izin süreleri, askerlik süreleri gibi  borçlanılması koşuluyla hizmete ilave edilecek süreler) borçlanılırsa toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılır ve emeklilik yaşını daha öne alınmasına katkı sağlar.

-Kamuda geçmese dahi kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler nelerdir?

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilir. 657 sayılı DMK 83 ve 84 üncü maddeleri uyarınca askerlik süresi SGK borçlanılmasına bakılmaksızın Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. 657sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B bendi uyarınca doğuma bağlı verilen aylıksız izin süreleri de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

-Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 

b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 

c) Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

d) Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

e) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına,

verilir.

-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın matbu evrak bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

-Emeklilik olunabilecek yaş ve hizmet süresi nasıl belirlenir?

Her bir personelin işe giriş tarihi, hizmet süreleri ve cinsiyetlerine göre emeklilik yaş ve hizmet süresi farklılık gösterdiğinden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.