Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Hakkımızda

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;
Personel Daire Başkanlığı; Üniversitemize bağlı idari, akademik ve kamu işçisi personelin haklarını da gözeterek, personelden orta ve uzun vadede en etkili şekilde faydalanabilmeye yönelik olarak planlamalar yapmakla yükümlüdür.

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesiyle öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

Kastamonu Üniversitesince belirlenmiş temel politika ve esaslar doğrultusunda Personel Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz;

 • Üniversitenin akademik ve idari personel yapısını planlamak,
 • Personel dağılımı konusunda uzun ve orta vadeli projeler üreterek, personelden en etkin biçimde yararlanmak,
 • Bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili (atama,terfi, intibak, emeklilik vb.) hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak en kısa zamanda, eksiksiz ve doğru bir biçimde yapmak,
 • Sorumlu olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla idari personel için hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programları planlayıp uygulayarak üniversitenin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak,
 • Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak ve modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmak,
 • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği sağlamak ve koordinasyon oluşturmak,
 • Çalışanları, ürettikleri emek ile yeni kurulan Üniversitemizin gelecekte iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunacakları hususunda bilinçlendirmek
 • Verimliliği artırmak için personelin moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak.

  • Misyonumuz

  Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve mevzuatları doğru yorumlayıp personelimize tanıdığı özlük haklarını gizlilik ilkelerine bağlı kalarak en kısa zamanda eksiksiz bir biçimde uygulanmasını;

  Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurarak birlikte hareket etmeyi, personelimizin görevlerini yerine getirirken topluma sunduğu hizmet anlayışı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı, endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmaların sürdürülmesini;

  Çağın gereklerini yerine getirirken personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

  • Vizyonumuz

  İnsan kaynakları yönetiminde, eğitiminde geliştirilmesinde öncü ve toparlayıcı rolü üstlenebilecek yapıdaki kadroyu oluşturan, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici, işbirliğine dayalı, modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandıran,

  İnsanların gurur duyduğu bir çalışma ortamına sahip, saygın ve kaliteli olma yetkinliğini yakalamış,

  Liyakat çerçevesinde, tarafsız, şeffaf ve çağdaş uygulamalarıyla Kastamonu Üniversitesi ailesinin güven memnuniyet duyduğu,

  Nitelikli personel yetiştiren, toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim yaratmaktadır.

  • Kalite Politikamız

  Personel Daire Başkanlığımız, etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını, Rektörlükçe uygun görülen programların yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama, görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması ve bunlarla ilgili önerilerde bulunma sorumluluğunun yanı sıra, Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevleri yerine getirme ve yetkilerini zamanında kullanılmayı temel politika edinmiştir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.