Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

AKADEMİK PERSONEL KADRO İLANI VE ATAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

-Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı nerede yayımlanır?

-Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanına başvurular nereye yapılır?

 • Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.  

-Öğretim Üyesi İlanı başvurularında istenen belgeler nelerdir?

 • Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (E-devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (E-devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 • Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar)
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya E-devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 • Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu
 • Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)
 • Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (E-devletten alınan kare kodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı başvurularında istenen belgeler nelerdir?

Öğretim Görevlisi için;

 • Müracaat edilen unvan, birim, bölüm programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksisksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu
 • Özgeçmiş
 • Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
 • Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 • Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
 • Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için )
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi için;

 • Müracaat edilen unvan, birim, bölüm programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksisksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu
 • Özgeçmiş
 • Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 • Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti)
 • Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Aslı/onaylı sureti)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Askerlik tecil, terhis veya muafiyet için hangi belgeler geçerlidir?

Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet kapısından alınan kare kodlu belge kabul edilir.

-Mezuniyet Evrakı için hangi belgeler geçerlidir?

Aslı veya onaylı sureti ya da e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belge kabul edilir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgenin olması gerekir.

-Onaylı Lisans Not Durum Belgesinde (Transkript) belirtilen puan yerine hangi puan kullanılmalıdır?

Lisans mezuniyet notu hesaplamalarında 4’lük sistemin 100’lük sisteme çevrilmesinde (mezun olduğu okul Transkript belgesinde 100’lük lisans notunu hesaplanmış olsa dahi) Yüksek Öğretim Kurumu’nun kabul ettiği not dönüşüm tablosunun kullanılması gerekmektedir. 

Bknz: Öğretim Elemanı Alımı İlanı Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavlarında Kullanılacak Not Dönüşüm Tabloları

-ALES Belgesinin geçerliliği kaç yıldır?

ALES belgesi sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvurularında hangi ALES puan türü kullanılır?

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruda ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılır.

-Öğretim Görevlisi (ders verecek ve uygulamalı birim) kadrolarına başvurularında hangi ALES puan türü kullanılır?

Adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES  puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılır.

-ALES puanı en az kaç olmalıdır?

70 olmalıdır.

Not: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES puan barajının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

-ALES puanın muafiyeti var mıdır?

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve ALES puanı 70 puan olarak hesaplanır. Muaf olmasına rağmen geçerli başka bir ALES belgesi varsa söz konusu belgede yazılı olan ALES puanı esas alınabilir.

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvurularında Kabul edilen Yabancı Dil Belgeleri hangileridir?

YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen dil belgeleridir. İnternetten alınan YDS belgelerinin kontrol kodunun olması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda alınan ÜDS ve KPDS belgeleri geçerlidir. Söz konusu belgenin aslının ya da onaylı suretinin istenmesi gerekir. Hesaplamalarda ÜDS, KPDS ve YDS dışındaki eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen dil belgelerinin eşdeğerliğine “Eş değerlilik dönüşüm tablosu”ndan bakılması gerekmektedir. YDS, ÜDS ve KPDS sınavlarında geçerlilik tarihi bulunmamaktadır ancak diğer dil sınavları için Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgesi geçerli kabul edilir.

-Yabancı Dil Puanı en az kaç olmalıdır?

Yabancı dil geçerlilik puanı Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar alımlarında 50 olarak belirlenmiştir. Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

Not: Üniversite ve  enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

-Yabancı Dil Puanında muafiyet var mıdır?

Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

-Yüksek Lisans veya Doktora Azami öğrenim süresini dolduranlar Araştırma Görevlisi kadro ilanlarına başvurabilirler mi?

Tezli yüksek lisans programlarını tamamlama süresi azami üç yarıyıldır. Doktora programlarını tamamlama süresi ise on iki yarıyıl olarak belirlenmiştir.  Belirtilen azami öğrenim süreleri dolan Lisansüstü Eğitime Kayıtlı Öğrenciler Araştırma Görevlisi kadrosu ilanlarına başvuru yapamazlar.

-Öğretim Elemanı İlanına ilişkin Giriş Sınavı Jürisi nasıl belirlenir?

Sınav jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır. İlgili Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

-Öğretim Elemanı İlanına ilişkin Müracaat, Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme nasıl yapılır?

A) MÜRACAAT AŞAMASI


B) ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASI


C) NİHAİ DEĞERLENDİRME AŞAMASI 

 

Unvanlar

ALES

Puanı

Yabancı Dil

Puanı

ALES

Puanının

Yabancı Dil

Puanının

Lisans

Mezuniyet Notunun

ALES

Puanının

Lisans

Mezuniyet Notunun

Yabancı Dil

Puanının

Giriş

Sınavı Notunun

Sınav Şekli

Araştırma Görevlisi

Ez Az

Ez Az

%60

%40

-

%30

%30

%10

%30

Yazılı

70

50

Araştırma Görevlisi

(Öncelikli Alımlar)

En Az 70

 

En Az 50

 

%60

 

%40

 

-

 

%30

 

%30

 

%10

 

%30


Sözlü

Öğretim Görevlisi

En Az

En Az


%60


%40


-


%30


%30


%10


%30


Yazılı

(Lisans Düzeyinde)

70

50

 

Öğretim Görevlisi (Yabancı Dilde Eğitim- Öğretim Veren Birimler)

 

En Az 70


En Az 85

(Programın Eğitim Dilinde)

 

 

%40

 

 

%60

 

 

-

 

 

%30

 

 

%10

 

 

%30

 

 

%30Sözlü+Senato     Kararı ile Yazılı

Öğretim Görevlisi

En Az

Dil Şartı


%70


-


%30


%35


%30


-


%35


Yazılı

(Ön Lisans Düzeyinde)

70

Aranmaz

Öğretim Görevlisi (Zorunlu Yabancı Dil Dersleri)

En Az 70

En Az 85

(İlgili Dilde)

 

%40

 

%60

 

-

 

%30

 

%10

 

%30

 

%30


Sözlü

Öğretim Görevlisi

(Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Dille İlgili Uygulamalı Birimler)

En Az 70

En Az 85

 

%40

 

%60

 

-

 

%30

 

%10

 

%30

 

%30


Yazılı

Öğretim Görevlisi

En Az

En Az


%60


%40


-


%30


%30


%10


%30


Yazılı

(Diğer Uygulamalı Birimler)

70

50

- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından

- Başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday sınava çağırılır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

(Yönetmeliğin 10. maddesi)

-    Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. (Yönetmeliğin 11/3 maddesi)

-    Nihai değerlendirme sonucunda toplam puanı 65’in altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. (Yönetmeliğin 12. maddesi)

-    Nihai değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. (Yönetmeliğin 13. maddesi)

-    Öncelikli alımlar kapsamında yapılan sözlü sınavlarda sınav sonucu 70’in altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. (Yönetmeliğin 15. maddesi)

belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  öğretim  görevlisi

kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji

enstitüleri, senato kararıyla, yukarıda yazılan ALES ve

yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan

olarak belirleyebilirler. (Yönetmeliğin 6/2 maddesi)

- Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları nerede yayımlanır?

Sonuçlar https://kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ ile https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ internet adreslerinde yayımlanır.

-Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanların hangi belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir?

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adayların Teslim Etmesi Gereken Evrak:

1-Dilekçe (https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresindeki Tayine Hak Kazanan Öğretim Görevlisi Müracaat Dilekçesi  ve Tayine Hak Kazanan Araştırma Görevlisi Müracaat Dilekçesi)
2-Lisans Diploması (Aslı)
3-Lisans Not Transkripti (Aslı)
4-Yüksek Lisans Diploması Aslı ve Not Transkripti (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
5-ALES Sonuç Evrakı (Evrakta “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.)

6-Yabancı Dil Sonuç Evrakı (YDS, KPDS, ÜDS veya Muadili) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (Evrakta “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.)

7-İlan edilen kadroya bağlı olarak Sertifika ya da Uzmanlık Evrakı
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9-Adli Sicil Kayıt Evrakı (E-Devletten alınan evrak kabul edilir.)
10-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Evrakı (E-Devletten alınan evrak kabul edilir.)
11-İlk defa veya yeniden atanacaklar için Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden ya da Tıp Fakültesi Hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla)
12-Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet var ise SGK Hizmet Dökümü (E-Devletten alınan evrak kabul edilir.)
13-Hizmet Cetveli (Daha önce herhangi bir resmi kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)
14-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)


-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması hangi durumda uygulanmakta olup ne kadar sürede tamamlanmaktadır?

Nakil gelenlere uygulanmayıp yalnızca açıktan atamalarda uygulanan Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaklaşık olarak 1 ila 4 ay süre içerisinde tamamlanmaktadır.

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirilme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

 • İlgili Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre görevlendirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına üst yazı ile bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygun olup olmadığını yazı ile Üniversitemize bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre görevlendirilmesini uygun görürse ilgili Üniversite sicil özeti gönderir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesine göre ataması yapılır.
 • İlgili Enstitüye atama onayı gönderilir.
 • İlgili Üniversiteye ilişik kesme yazısı gönderilir.
 • Üniversitesinden Personel Nakil Bildirimi düzenlenerek ilişiği kesilir, kişi bu belge ile ilgili Enstitüde göreve başlar.

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesine Göre Üniversitemizde Görevlendirilip Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlayarak Üniversitelerine Geri Dönme İşlemleri nasıl gerçekleşir?

 • İlgili Enstitü Yüksek Lisans / Doktora programlarından mezun olanları kadro iadesi için Rektörlüğümüze üst yazı ile bildirir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kadro iadesi için yazı yazılır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadro iadesini yapınca Üniversitesine sicil özeti gönderilir.
 • Üniversite atama onayını Üniversitemize gönderir.
 • İlgili Enstitüye ilişik kesme yazısı yazılır.
 • İlgili Enstitüde Personel Nakil Bildirimi düzenlenerek ilişiği kesilir, kişi bu belge ilgili Üniversitede görev başlar.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvurusunda yaş sınırı kaçtır?

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlilerinin, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında ilişiği kesilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

-Öncelikli alana göre yapılacak Araştırma Görevlisi ilanlarında ki süreç nasıldır?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

- Akademik Personel Terfi, İntibak, Emeklilik ve Pasaport İşlemlerine ilişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden ekinde bir dilekçe ile  Aylıksız İzin-İstifa- Nakil-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesini doldurarak görev yaptığınız birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

-Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?  

Terhis belgesi ile birlikte göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile görev yaptığınız birime giderek başvurmanız gerekmektedir. Biriminiz işe başladığınız günün tarihini içeren üst yazıyı terhis belgeniz ile birlikte Daire Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. (En erken terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabilirsiniz. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmektedir.) (657 sayılı Kanun md.83)

-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran memur Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

-Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi? 

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 Sayılı Kanun md. 97 )

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Kanun md.92) 

-Bir Üst Öğrenimden Mezun Oldum Ne Yapmalıyım? 

Bir üst öğrenimini tamamladıysanız (ortaokul, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve ortaöğretiminde bir yıl fazla eğitim (hazırlık sınıfı) aldıysanız mezuniyet belgenizin aslı gibidir nüshasını bir dilekçe ile görev yaptığınız birime vermeniz gerekmektedir. Biriminiz bir üst yazı ile dilekçenizi Daire Başkanlığımıza iletmesi durumunda intibak işlemleriniz yapılacaktır. (Mezuniyet belgenizi henüz almadıysanız E-Devletten alacağınız kare kodlu belge ile de işlem yapılabilir ancak mezuniyet belgesi alındığında mutlaka özlük dosyanızda bulunması için tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.) (Yükseköğretimdeki hazırlık sınıfı eğitimleri değerlendirilmemektedir. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin A fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendinde Yükseköğretimde okunan hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. )

-Evlendim Bildirim için Ne Yapmam Gerekiyor? 

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile sizin ve eşinizin nüfus cüzdanı fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Yardımı ve Aile Bildirimi Formunu ve eşiniz çalışmıyor ise de Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu doldurup ekleyerek görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir. Biriminiz bir üst yazı ile dilekçenizi Daire Başkanlığımıza iletecektir.

-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine on iki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.  

-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

-Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

-Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

-Doğum Sebebiyle Verilen Aylıksız İzin Sürelerinin Değerlendirilmesi Hangi Alanlarda İşleme Alınmaktadır?

1) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda;

Bilindiği üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde; "108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almakta olup; mezkur bent gerekçesinde ise, "Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir." denilmektedir.

Anılan Kanunun "Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde, "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü, "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü, 68/B maddesinde, " Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

 1. a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
 2. b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
 3. c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinde dikkate alınması gerektiği, söz konusu intibak işleminin aylıksız izin süresinin bitimini müteakiben memurun göreve başlamasından sonra yapılması gerekmektedir.

- 657 sayılı Kanunun hizmet değerlendirilmesine ilişkin 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 1, 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin "memuriyette geçmiş sayıldığı" belirtilmiş, mezkur fıkranın 5, 6, 7 nci fıkralarında ise değerlendirilen süreler "hizmet" olarak ifade edilmekle birlikte, mezkur fıkranın 8 inci bendinde ise aylıksız izin süresinin memuriyette geçmiş sayılacağına veya hizmet olduğuna ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediğinden söz konusu aylıksız izin süresinin "hizmet" olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan "son sekiz yıllık süre" ibaresinin kapsamında dikkate alınamayacaktır.

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "son sekiz yıl" ibaresinin kapsamında dikkate alınamayacaktır.

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında dikkate alınamayacaktır.

2- Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile söz konusu sürenin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde belirtilen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere; 657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde , "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, 108/E maddesinde, "E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlerin kullanılması hakkında Maliye Bakanlığınca 62, 140 ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri çıkarılmış olup, 154 Seri No'lu Tebliğde, "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla; Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin "hizmet" olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu sürenin 154 seri nolu Tebliğde yer alan "kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri" kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınamayacaktır.

- Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacaktır.

3- Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir. Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır... " hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin esas alınması ve doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bir süre olması sebebiyle bahsi geçen sürelerin kıdem aylığın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

-Görev süresi uzatma işlemleri ilgilinin kadrosunun bulunduğu birim tarafından mı fiilen çalıştığı birim tarafından mı yapılır?

Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatım tekliflerinde uygulamanın bütünlüğünü sağlamak amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca fiili olarak farklı birimlerde görev yapan Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatım işlemlerinde, görev yaptığı birimin kadrosunun bulunduğu birime görüş bildirmesi ve neticesinin kadrosunun bulunduğu birim tarafından Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanacaklarda Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter Koşulları hangi tarihten itibaren aranmaktadır?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak 06.08.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Kastamonu Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Atanma ve Yükselti̇lmeleri̇nde Uygulanılacak Esaslara Dai̇r Yönerge"nin  ilgili maddesi gereği, ilk kez Yardımcı Doçent kadrolarına atanacaklarda Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter koşulları aranacaktır.

-Ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılırsa emeklilik yaşı değişir mi?

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205'de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir. Geçici Madde 205'e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih bu maddenin yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (takip eden aybaşı olan 14.6.2002) tarihi olmaktadır. Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler (Ücretsiz izin süreleri, askerlik süreleri gibi  borçlanılması koşuluyla hizmete ilave edilecek süreler) borçlanılırsa toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılır ve emeklilik yaşını daha öne alınmasına katkı sağlar.

-Memurun Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmeyen Süreler Nelerdir?

1-18 yaşın altında geçen süreler, (Özel Kanunlardaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde geçen süreleri hariç)

2-Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammı,

 3-Tutuklulukta, gözetim altında geçen süreler ile görevden uzaklaştırılmak suretiyle geçen süreler, (sonradan tam aylığa hak kazanılırsa değerlendirilir)

4-Özel sektörde geçen süreler, (meslekleriyle ilgili olarak geçen süreler hariç. Örneğin: Teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında meslekle ilgili olarak geçen sürelerin belgelendirilmesi halinde 2/3 veya 3/4’ü değerlendirilir.)

5-Kamu sektöründe geçen sigortalı hizmetler, (1897, 2595, 4447 sayılı Kanunlar ile 241 sayılı KHK, 399 sayılı KHK’nın (b) bendi ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci ve geçici 9 uncu maddelerine göre değerlendirilen süreler hariç)

6- 5510 sayılı kanuna tabi olan süreler (Bağ-Kur’a , 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi Sandıklarda geçen süreler) ile yurt dışında geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler,

7- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların bu süreleri, (Emsal intibak yapılırken hem kendisinin, hem de emsalinin hizmetinden düşülür. Ancak; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alınan süre, emsalinin bir üst öğrenimi bitireceği tarihten önceki bir tarihe rastlıyorsa bu süre, ayrıca emsalinin hizmetinden düşülmez. Emsalin bir üst öğrenimi bitirdiği tarihten sonraki bir tarihe rastlıyorsa ayrıca düşülür.)

8-Türk vatandaşlığına alınmadan önce geçen askerlik hizmeti,

9-Astsubay sınıf okulu, Harp okulu, askeri öğrencilik ve benzerinde geçen süreler.

10-01/03/1975 tarihinden sonra vekil öğretmenlikte geçen süreler intibakta değerlendirilmez.

11- Vekil imamlıkta geçen süreler intibakta değerlendirilmez.(Ancak, vekil imam iken imam hatipliğe atananlarhariç)

Memuriyet Dışındaki Hangi Hizmetler Değerlendirilir?

1-Memuriyet Dışındaki Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi

Kazanılmış hak aylığı, devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe olarak tanımlanabilir. Kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususlar dikkate alınır. Memuriyet dışında geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığına etkisi, buralarda geçen sürelerin derece ve kademe tespitinde nasıl dikkate alınacağı konusunda odaklanmıştır.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir. Örneğin, özel sektörde meslekle ilgili olarak geçen süreler Teknik Hizmetlerde çalışan bir personel açısından kazanılmış hak aylığında değerlendirilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev alan birinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde bir kamu kurumunda işçi olarak çalışılan süreler Teknik veya Sağlık hizmetlerinde değerlendirilebilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memur açısından değerlendirilememektedir.

Memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında nasıl değerlendirileceği ise aşağıda açıklanmıştır.

a-Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾ ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

b-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ve geri kalan sürelerinin ¾'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

c-Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin ¾' ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu fıkrada belirtilen sürelerin serbest avukatlıkta geçmiş sayılabilmesi için, bu hizmetlerin hizmet akdi dışında vekalet veya istisna akdi ile yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

d-Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾' ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

e-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Kanun koyucu ?Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet? ibaresinden, adı geçen Bakanlık emrinde ki öğretmenlik görevi ile diğer görevlerin anlaşılması gerekmektedir.

Değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez. Değerlendirilecek hizmetlerin gerçekleşmiş olup olmadığının öncelikle SSK ve BAĞ-KUR'dan prim ödenerek geçmiş olduğunun belgelendirilmesi, yapılan hizmetin mesleki tahsilin görülmüş olmasından sonra ifası gerekmekte olduğundan bu hususun da meslek odalarından alınan ve fiilen mesleği ile ilgili çalıştıklarını ifade eden belgelere dayandırılması gerekmektedir. Diğer taraftan 12 yılın şu şekilde anlaşılması gerekmektedir: Bir kimse, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre kamu kurumları dışında 20 yıl hizmet yaptıktan sonra memuriyete girerse bu hizmetin ¾'ü 15 yıla (20*3/4=15) tekabül eder. Ancak, bu fıkrada yer alan hüküm nedeniyle hizmetin sadece 12 yılı kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.

2-Vekil olarak yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi

657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. Buna göre mesleklerini memuriyet dışında vekil olarak; tabiplik, diş tabipliği, eczacılık kadrolarında yapanların çalıştıkları bu sürelerin tamamı sağlık hizmetleri sınıfında görev almak şartıyla kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir. Aynı şekilde mesleklerini memuriyet dışında vekil mühendis ve mimar olarak yapanların çalıştıkları bu sürelerin tamamı Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.

Ancak vekil öğretmenlik veya vekil imamlık kadrolarına geçenlerin hizmet süreleri (36/C'de bu sürelerin değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığından) kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecektir.

3-Memuriyet Dışındaki Sürelerin Emeklilikte Değerlendirilmesi

Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak serbest olarak veya resmi ve özel sektörde görev yaptıktan sonra tekrar memuriyete geçenlerin çalıştıkları bu sürelerin emekliliğe esas aylıklarında değerlendirilmesi kazanılmış hak aylığından farklıdır.

Memuriyet dışındaki hizmetlerin (Vekil olarak geçen süreler dahil) emeklilikte değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmemektedir. Buna göre memuriyet dışında geçen süreler 5434 sayılı Emeklilik Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emeklilik aylığına esas derece ve kademe tespitinde değerlendirilmektedir.

4-Memuriyet Dışındaki Sürelerin İlk Dört Dereceye Yapılacak Atamalarda Değerlendirilmesi

657 sayılı Kanuna göre 68/B maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına atanmak için belirli yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Buna göre,

 1. B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
 2. a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
 3. b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
 4. c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

-Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 

b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 

c) Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

d) Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

e) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına,

verilir.

-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın internet adresinde formlar bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

-Emeklilik olunabilecek yaş ve hizmet süresi nasıl belirlenir?

Her bir personelin işe giriş tarihi, hizmet süreleri ve cinsiyetlerine göre emeklilik yaş ve hizmet süresi farklılık gösterdiğinden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

 - Akademik Personel Görevlendirme İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Kısa ve Uzun Süreli Görevlendirmeler de süre hangi zaman aralığını kapsamaktadır?

Kısa Süreli (Üç Aydan Az) Görevlendirmeler, Uzun Süreli (Üç Aydan Fazla) Görevlendirmeleri kapsar.

-Öğretim Üyelerinin Uzun Süreli Görevlendirmeleri için gerekli şartlar nelerdir?

Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgarialtı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

-Yoluk Yevmiye Ve Konaklama Ücretlerinin Belirlenmesinde Hangi Esaslar Alınır?

Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
Günübirlik görevlendirme ve seyahatlerde gündelik oransal olarak hesaplanmalıdır. Harcırah Kanununa göre (madde 39): “Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.” Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel her yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca güncellenmektedir.

-Üniversiteler haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

2547 sayılı Kanun’ un 38. Maddesi uyarınca Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.

-2547 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

2547 sayılı Kanun’ un 37. Maddesi uyarınca Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.

-Öğretim Elemanlarının Görevlendirme İzin süresi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Yurt içi ve yurt dışı yevmiyeli görevlendirmeler, toplantının başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılır.Akademik personelin istemesi hâlinde, uzak ve denizaşırı ülkelere, toplantı tarihinden iki gün öncesi ve iki gün sonrası, diğer yerlere ve yurt içinde ise bir gün öncesi ve bir gün sonrası yolluklu-yevmiyesiz görevlendirme yapılabilir.

-Doçentlik Sözlü Sınavı kapsamındaki ödemeler ne şekilde yapılmaktadır?

Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanının görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversiteler tarafından öncelikli ve ön ödemeli olarak karşılanır.

-Doçentlik sınavı jüri sınavından çekilme halleri nelerdir?

Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır. Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak nitelikte bir mazeretin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti uygun bulan görevli olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere göre idarî ve cezaî sorumluluğu yoluna gidilir.

-2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirme işlemleri nasıl olmalıdır?

Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından,istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler toplam iki yılı geçemez ve bu şekilde görevlendirilen öğretim üyelerine idari görev verilemez.

-Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlisiyim puantaj doldurmak için şifre nereden alacağım?

İlgili biriminizden alacağınız, Rektörlük onaylı 2547 sayılı Kanun’ un 31. Maddesi uyarınca görev verebileceğinize dair yazınız ile birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat edip, şifrenizi alabilirsiniz.

-Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlisiyim kurum kimlik kartı alabilir miyim?

Üniversite dışından ders ücreti karşılığı öğretim görevlileri kurum kimliği alamazlar.

-Üniversite Dışından Bir Öğretim Elemanı bir dönemde en fazla kaç saate kadar görevlendirilebilir?

2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi veya 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre üniversite dışından yapılan görevlendirmelerde bir öğretim elemanının görevlendirilmesi üniversitemiz birimlerinde bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir.

-4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (Şirket Kurma veya Ortak olma) görevlendirmelerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı aranır mı?

4691 sayılı yasa kapsamında yapılan görevlendirmelerde(Şirket Kurma veya Ortak olma) ilgili birimin yönetim kurulu kararı aranır.

-4691 sayılı Kanun’un 7. Maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (yarı zamanlı danışman) görevlendirmelerinde ilgili birim yönetim kurulu kararı aranır mı?

4691 sayılı Kanun’un 7. Maddesi kapsamında Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yapılacak olan (yarı zamanlı veya tam zamanlı danışman) görevlendirmelerinde ilgili birim yönetim kurulu kararı aranmaz.

-Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla kimler yükümlüdür?

Maaşlı-İzinli olarak uzun süreli (3 aydan fazla) görevlendirilen bütün akademik personel Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla yükümlüdür

İstisna

2547 sayılı Kanun’ un 39 maddesinin son fıkrası uyarınca ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirilen akademik personel Taahhütname ve Kefaletname senedi doldurmakla yükümlü değildir.

-Taahhütname ve Kefaletname senedinde borçlandırılma nasıl yapılmaktadır?

Taahhütname ve Kefaletname senedi borçlanmasında ilgilinin görevlendirildiği ay kadar brüt maaşı üzerinden borçlandırılması yapılmaktadır.

-Araştırma Görevlilerinin yurtdışında görevlendirilmeleri nasıl yapılır?

10.01.2018 30297 sayı ile Resmi Gazete yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik uyarınca araştırma görevlilerine 1 (bir) yıla kadar yurtdışında uzun süreli görevlendirme yapılabilir.

-2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca görev yapmakta olan Araştırma Görevlileri yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilirler mi?

2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlileri yurtdışında maaşlı-izinli olarak uzun süreli(3 aydan fazla)  görevlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Maaşsız-izinli olmak kaydıyla 1 (bir) yıla kadar görevlendirme yapılabilmektedir.

 - İdari Personel Atama,Tayin, Nakil, Emeklilik, Görevlendirme, Terfi, İntibak, Kadro, 4/B Alımlar, SSK Birleştirme, Taşınır Kayıt Kontrol, Personel Kimlik Basımı ve Personel Hukuk İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

-Devlet memurunun yıllık izin ve mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil  günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ‘’İzin’’ başlıklı 23 üncü maddesinde ; Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.hükmü Çalışma Saatleri başlıklı 99 uncu maddesinde  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar Günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Anılan Kanunun 103 maddesinde : Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Ayrıca, Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı tatili gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar idari izinli sayılabilmektedir.

Bu itibarla; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izine dahil edilmemeli, yıllık izin verildikten sonra  Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halin de ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amiri tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiğinden kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Refakat İzni nasıl kullanılır? , Raporda bulunması gereken ifadeler nelerdir ? ve Raporda refakatçinin adı ve soyadının bulunulması gerekli midir?

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3)   Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.  hükmü yer almaktadır.

 Bu itibarla Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerek görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına katar uzatılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ifadelerin yer alması gerektiği raporda bu ifadelerden herhangi birinin bulunmaması halinde Devlet memuruna refakat izni verilmesine imkan bulunmamaktadır  Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilebilirmi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız iznini keserek göreve başlama şartı aranmaksızın analık iznini kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilebilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki; Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek hükmünde yer alan  bir yıldan kasıt nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki ifadeden olay tarihinden yani devamsızlık yapılan son günden itibaren geriye doğru bir yıllık zaman diliminin işleme esas alınması gerekmektedir. 

**

-Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?  

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden ekinde bir dilekçe ile  Aylıksız İzin-İstifa- Nakil-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesini doldurarak görev yaptığınız birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

-Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Terhis belgesi ile birlikte göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile görev yaptığınız birime giderek başvurmanız gerekmektedir. Biriminiz işe başladığınız günün tarihini içeren üst yazıyı terhis belgeniz ile birlikte Daire Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir. (En erken terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabilirsiniz. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmektedir.) (657 sayılı Kanun md.83)

-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran memur Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine on iki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.  

-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

-Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

-Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

-Ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılırsa emeklilik yaşı değişir mi?

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205'de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir. Geçici Madde 205'e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih bu maddenin yürürlüğe girdiği 23.05.2002 (takip eden aybaşı olan 14.6.2002) tarihi olmaktadır. Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler (Ücretsiz izin süreleri, askerlik süreleri gibi  borçlanılması koşuluyla hizmete ilave edilecek süreler) borçlanılırsa toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılır ve emeklilik yaşını daha öne alınmasına katkı sağlar.

-Kamuda geçmese dahi kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler nelerdir?

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilir. 657 sayılı DMK 83 ve 84 üncü maddeleri uyarınca askerlik süresi SGK borçlanılmasına bakılmaksızın Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. 657sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B bendi uyarınca doğuma bağlı verilen aylıksız izin süreleri de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

-Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 

b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 

c) Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

d) Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 

e) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına,

verilir.

-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın matbu evrak bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

-Emeklilik olunabilecek yaş ve hizmet süresi nasıl belirlenir?

Her bir personelin işe giriş tarihi, hizmet süreleri ve cinsiyetlerine göre emeklilik yaş ve hizmet süresi farklılık gösterdiğinden Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.